เข้าสู่ระบบ
จำนวนผู้ใช้งานระบบปัจจุบัน  46  คน


ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือด่วนที่สุด ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

เรื่อง การขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2560

สามารถดูรายละเอียด โดยดาวน์โหลด ตามลิงค์ข้างล่างนี้
การดำเนินการเกี่ยวกับนักเรียนซ้ำซ้อน

เรียน ผู้ใช้งานระบบ PSIS
กรณีนักเรียนซ้ำซ้อน ให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้ 
เข้าเมนู นักเรียน  -> เมนู นักเรียนซ้ำซ้อน
1.กรณีเป็นนักเรียนที่เรียนอยู่จริงในปีการศึกษา 2560 ให้โรงเรียนกดปุ่ม "ยืนยัน" จากนั้นนำหลักฐานแสดงตัวตนของนักเรียนรายนั้นมาติดต่อ สช. (รร.ในส่วนกลาง) และ สพป./สช.จังหวัด (รร.ในส่วนภูมิภาค) ต้องดำเนินการภายใน 31 พฤษภาคม 2560
2. กรณีนักเรียนไม่ได้อยู่ในโรงเรียน  ให้โรงเรียนกดปุ่ม "ปฏิเสธ" 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ผู้ดูแลระบบ

หนังสือด่วนที่สุด เรื่องการดำเนินการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลผ่านระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชน (PSIS)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด/ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนกรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลผ่านระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชน (PSIS) เป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ขอให้ดำเนินการตามรายละเอียดในหนังสือดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ตามลิ้งค์ที่แสดงอยู่นี้

หนังสือถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ดาวน์โหลด   

หนังสือถึงสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ดาวน์โหลด

หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
คลิกเพื่ออ่าน   ประชาสัมพันธ์ระบบ PSIS